Log Kayıtları Aydınlatma Metni

Log Kayıtları Aydınlatma Metni

 1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Pelsan Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.(“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan http://www.pelsantekstil.com.tr internet sitesi üzerinden “Kendin Tasarla” süreçlerinin yürütülmesi kapsamında üyelik başvurunuzun alınması, firmanızı temsilen tasarımını yaptığınız ürünlerin üretilmesi kapsamında Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, tarafınızla iletişim sağlanarak ticari ilişkinin kurulması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.      

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; http://www.pelsantekstil.com.trinternet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Pelsan Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz. 

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; bizlere açıklamanıza konu olan http://www.pelsantekstil.com.tr internet sitesi üzerinden “Kendin Tasarla” süreçlerinin yürütülmesi kapsamında üyelik başvurunuzun alınması, firmanızı temsilen tasarımını yaptığınız ürünlerin üretilmesi kapsamında Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, tarafınızla iletişim sağlanarak ticari ilişkinin kurulmasıamaçlarıylahizmet sağlayıcılara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, grup şirketlerimize,kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde http://www.pelsantekstil.com.trinternet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Pelsan Tekstil Ürünleri Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.   

 

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz bizlere açıklamanıza konu olan http://www.pelsantekstil.com.tr internet sitesi üzerinden “Kendin Tasarla” süreçlerinin yürütülmesi kapsamında bir sözleşmenin kurulması veya ifası hukuki sebebine dayalı olarak üyelik başvurunuzun alınması, firmanızı temsilen tasarımını yaptığınız ürünlerin üretilmesi kapsamında Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, tarafınızla iletişim sağlanarak ticari ilişkinin kurulmasınayönelikyükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebiyle Şirketimiz tarafından bizlere açıklamanıza konu olan http://www.pelsantekstil.com.tr internet sitesi üzerinden “Kendin Tasarla” süreçleri kapsamında elektronik olarak üyelik başvurunuzun alınmasıyöntemiyletoplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi http://www.pelsantekstil.com.trinternet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olanPelsanTekstilÜrünleri Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;  

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KENDİN TASARLA!

Türkiyede ilk ve tek PELSAN tarafından müşterilerine sunulan "Kendi Tasarla" sistemiyle müşterilerimiz istedikleri tasarımları oluşturabiliyor. Zengin karakter kütüphanesinden istenilen renklerde birçok yaratıcı tasarım oluşturulabiliyor.

SEKTÖRLER