İŞ BAŞVURUSU

Güvenlik Kodu Küçük- Büyük harflere duyarlıdır.

Başvurunuz gönderildi. En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.

PELSAN TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle veya bize referans olarak belirttiğiniz şirketimizde çalışan veya çalışmayan kişilerle iletişime geçilmesi amaçlarıyla ve ayrıca Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.   

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; http://www.pelsantekstil.com.trinternet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olanPelsan Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle veya bize referans olarak belirttiğiniz şirketimizde çalışan veya çalışmayankişilerle iletişime geçilmesi amaçlarıyla ve ayrıca Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla;iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, grup şirketlerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere veya bize referans olarak belirttiğiniz kişilerle6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde http://www.pelsantekstil.com.trinternet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan PelsanTekstilÜrünleri Sanayi veTicaret A.Ş.Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.     

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla sözleşmenin kurulması ve bir hakkın tesisi, kullanılması hukuki sebeplerine dayanarak; Şirketimizin insan kaynakları politikasının uygulanması ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; internet ortamında internet sitelerimiz, iş başvurusu yapmanıza imkan tanıyan sair internet siteleri üzerinden veya fiziki ortamda, iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle veya bize referans olarak belirttiğiniz kişilerle iletişime geçilmesi amaçlarıylaticari faaliyetlerimizi ve operasyonel süreçlerimizi yürütmek hukuki sebebiyle, internet sitemizdeki başvuru formunda, bize referans olarak belirttiğiniz kişilerdeniş başvurusu yaptığınız ilgili kariyer siteleri vasıtasıyla veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (a) ve (b) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.    

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi http://www.pelsantekstil.com.trinternet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olanPelsan Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;  

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Şirketimiz tarafından Pelsan Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na uygun olarak ve yukarıda yer alan Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerimin ve iş başvuru sürecimin yürütülmesi kapsamında referans olarak gösterdiğiniz kişilerden elde edilen verilerin işleneceğini kabul ederim.

 

Evet                            Hayır

 

“Evet” cevabı verilmesi halinde; referans olarak belirttiğim kişiler ile referans kontrolü yapılması amacıyla iletişime geçilebileceğini, kişisel verilerin Pelsan Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile paylaşılabilmesine yönelik gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını/izinlerin alındığını taahhüt ederim.

 

Ad Soyad:

İmza: