Breatech

Pelsan Tekstil

Hassan Group’un bir üyesi olarak 2007 y?l?nda kurulan “Pelsan Tekstil Ürünleri Anonim ?irketi” Had?mköy’de bulunan 25.000 metrekare kapal? alan?nda Polietilen membran üretimi ve laminasyonu yapmaktad?r. 

Türkiye’de ilk defa nefes alabilen filmi üreten Pelsan;  medikal, hijyen, izolasyon vb. sektörlerin bu alandaki ihtiyaçlar?n? kar??lamaktad?r.


Tan?t?m Filmini ?zlemek ?çin T?klay?n
 
 
__________________________________________
YEN?LEND?K

Tasar?m bölümümüz yenilendi. ?imdi sizde üyelik ba?vurusu yap?p kendi tasar?m?n?z? olu?turabilirsiniz. 

Yeni tasar?mlar?n?z? art?k daha kolay yapabileceksiniz. Böylelikle istedi?iniz tasar?m? daha kolay tarih edebilecek ve k?sa sürede sipari? olu?turabileceksiniz.


Üyelik Ba?vurusu;
www.pelsantekstil.com.tr\uyeliktalebi

Kendi Tasar?m?n? Kendin Yap;
www.pelsantekstil.com.tr\kendintasarla

?evre ile ilgili ?ikayetleriniz i?in t?klay?n?zĄ­

Çevre ile ilgili ?ikayetleriniz için t?klay?n?z…?EVRE POL?T?KAMIZ
  • Çevre boyutlar?yla ilgili yükümlü oldu?umuz yürürlükteki yasal ve di?er ?artlar? yerine getirmek.
  • Do?al kaynaklar? etkin ve verimli kullanmak.
  • At?k olu?umunu kayna??nda azaltarak, geri dönü?üm veya kazan?m?n? sa?lamak.
  • Ya?am kalitesini art?rmak için Çevre Yönetim Sistemi olu?turmak ve sürekli iyile?tirmek.
  • Çevre kirlili?inin olu?madan önlenmesi ve azalt?lmas? için yöntemler olu?turmak.
  • Çevrenin korunmas?, kirlili?in önlenmesi için çevre bilincinin olu?mas?na katk? sa?lamak.


Hassan Group Sosyal Sorumluluk Projeleri
Pelsan Tekstilin de katk?lar?yla Sosyal Sorumluluk projelerimiz kapsam?nda, tiyatro sahnelenmi?tir.


Rusya ?rtibat Bščrosu

Teksis D?? Ticaret San. Tic. A.?. ( §°§°§° "§Ž§Š§Ź§ł§Ș§ł" )
107553, §Ô. §ź§à§ă§Ü§Ó§Ń, §ć§Ę. §Ą§Ț§ć§â§ă§Ü§Ń§ń §Ő§à§Ț 2. §ă§ä§â 11

Ofis
+7 (495) 665 63 03 

Cenk SIRMAN
+7 (926) 907 32 30
cenk.sirman@teksis.com

Aysuluu SATVALDIEVA
+7 (926) 723 10 43
aysuluu.satvaldieva@teksis.comEN ISO 9001:2008 Kalite Sertifikas?
Ald???m?z  ISO 9001 Kalite Sertifikas? ile yapt???m?z üretimin kalitesini tescilledik.


Pelsan ?evre Politikas?

Pelsan fabrikadan ç?kan tüm hurda ve at?k malzemeleri %99 oran?nda geri dönü?türüyor ve ye?il dünyam?z?n gelecekte de bugünkü gibi kalmas?n? destekliyor. 


Medikal komponentlerin hepsini ščreten tek firma

Hassan Grubu, bebek bezi, hijyenik bezler ve yeti?kin bezleri üretiminde önemli temel hammaddelerinden biri olarak kullan?lan Air Through Bonded Acquisition Distribution Layer yat?r?m ile nonwoven ürün yelpazesini geni?letti. Merkas Firmas? taraf?ndan kurulacak olan üretim hatt? özellikle, medikal ürünlerde kullan?lacak tüm nonwoven kuma?lar? üretecek ve bu sayede medikal ürünleri olu?turan komponentlerin hepsini üretebilen ilk ve tek grup firmas? olarak bu sektöre hizmet verebilece?iz.Tščrkiyenin ilk buhar ge?irgenlik test cihaz? Pelsanda.

Türkiye’nin ilk nefes alabilen polietilen film üretimini gerçekle?tiren Pelsan Tekstil A.?. üretti?i ürünlerin su buhar? geçirgenlik (nefes alabilirlik) miktarlar?n?, sektörde sadece kendi bünyesinde bulunan WVTR test cihaz? ile gr/m²/24h cinsinden ölçerek mü?teri istekleri do?rultusunda üretim yapmakta ve ürünlerin istek do?rultusunda üretildi?inin kontrolünü sa?lamaktad?r.Microsoft Dynamics AX

Pelsan Tekstil A.?. tüm üretimini ve kaynaklar?n? Microsoft Dynamics AX ERP program? ile kontrol etmekte ve geriye dönük tüm veri ak???n? bu program sayesinde veri taban?nda depolamaktad?r. 2007 y?l?nda kurulup günümüze kadar devaml? geli?tirilen bu ERP sistemi üretimden sevkiyata; kalite-kontrolden sat?nalmaya kadar bütün verilerin güncel ve geriye dönük izlenebilirli?ini sa?lamaktad?r.Yeni bina ve kapasite art?r?m?

Türkiye’nin ilk ve tek nefes alabilen film üreticisi olarak 2007 y?l?nda faaliyetlerine ba?layan Pelsan Tekstil A.?. A?ustos 2010 itibariyle ilave olan yeni hatlarla birlikte mevcut kapasitesini iki kat?na ç?kartt?. Pelsan’?n yeni üretim hatlar? 10.000 m2 kapal? alan? bulunan ve hijyen ?artlar?na tam uyum gösteren yeni fabrika binas?nda kuruldu ve mevcut tüm hatlar revize edilerek yeni üretim tesisine ta??nd?.Merkas ADL Yat?r?m?

Hassan Group, hijyenik kullan?m amaçl? ürünler grubuna bir yenisini daha ekliyor. Grup firmalar?ndan Merkas A.?. bünyesinde yap?lanacak olan üretim Türkiye ve dünya piyasalar?nda çocuk bezi ve hijyenik ped imalat? yapan firmalara y?ll?k yakla??k 10.000ton kapasite ile air-through bonded nonwoven ADL (Acquisition Distribution Layer) ürünü sa?layacak. 2011 y?l?n?n ilk çeyre?inde üretime ba?layacak olan bu yeni üretim hatt? ?stanbul’da kuralacak ve Nonwoven ADL üretiminin yan? s?ra baz? Medikal Kompozit Ürünler için de nonwoven ürün deste?i sa?layacak.Kendin Tasarla

Pelsan Tekstil A.?., web sitesinde bulunan “Kendin Tasarla” bölümü ile art?k site üyesi olan mü?terilerine kendi dizaynlar?n? tasarlama imkan?n? sunmaktad?r. Siz de a?a??daki linkten üyelik talebinde bulunabilir, size özel karakter ve renklerde dizaynlar?n?z? tasarlayabilirsiniz.   Sayfaya ula?mak için t?klay?n.
Ziyaret etmekte oldu?unuz bu Web sitesi ve Web Sitesi i?erisinde yay?nlanmakta olan her tščrlšč eserler PELSAN Tekstil ščrščnleri ve San. Tic. A.?. Ąźye ait olup Web Sitesi kullan?m ?artlar? a?a??da say?lm??t?r.
Bu internet sitesinin herhangi bir sayfas?na girmekle a?a??da belirtilen ?artlar? kabul etmektesiniz. A?a??daki ?artlar? kabul etmemeniz halinde... - Yasal uyar?n?n tamam? i?in t?klay?n?z

adult diaper, babydiaper, backsheet, breatech, breathable, ?ocukbezi, film, hasta bezi, hava ge?irgenlik, istanbul, madical, medikal, medical, nefes alabilen film, nonbreathable film, pe, pelsan, poliethilen, tekstil, textile backsheet, textile, ščrščnleri, wvtr, pelsan tekstil, pelsan textile, breathable, film, backsheet, textile backsheet, ?ocukbezi, babydiaper, pe, hasta bezi, adult diaper, medikal, madical, breatech, nonbreathable film, nefes alabilen film, poliethilen, wvtr, hava ge?irgenlik, adult diaper, babydiaper, backsheet, breatech, breathable, ?ocukbezi, film, hasta bezi, hava ge?irgenlik, istanbul, madical, medikal, medical, nefes alabilen film, nonbreathable film, pe, pelsan, poliethilen, tekstil, textile backsheet, textile, ščrščnleri, wvtr, pelsan tekstil, pelsan textile, breathable, film, backsheet, textile backsheet, ?ocukbezi, babydiaper, pe, hasta bezi, adult diaper, medikal, madical, breatech, nonbreathable film, nefes alabilen film, poliethilen, wvtr, hava ge?irgenlik